O projektu

Udruženje građanki FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG), u periodu od septembra 2018. do juna 2019. godine, realizuju projekat Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji, koji podržava UN WOMEN u okviru programa „Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom“. Partnerske organizacije facilitiraju proces kreiranja i uspostavljanja mentorskog programa.

Potreba za programom

U Zaključnim zapažanjima o sprovođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Srbiji iz 2016. godine, Komitet za prava osoba sa invaliditetom izrazio je zabrinutost jer država ne realizuje specifične mere i aktivnosti za sprečavanje i borbu protiv višestruke i intersekcionalne diskriminacije žena i devojčica sa invaliditetom, posebno u pristupu pravdi, zaštiti od nasilja, obrazovanju, zdravstvu i zapošljavanju. Ovaj program je nastao kao jedan od odgovora na preporuke, a cilj mu je podrška ženama sa invaliditetom za ostvarivanje prava i uspostavljanje novog načina osnaživanja žena sa invaliditetom kroz vršnjačku podršku. Program treba da obezbedi platformu za jačanje glasa, učešća i autonomije žena sa invaliditetom za odlučivanje u svim oblastima.

Polazno istraživanje o mentorskim programima za žene sa invaliditetom pokazalo je da su ovakvi programi retki, nedovoljno razvijeni ili nedovoljno vidljivi na nacionalnom i međunarodnom nivou. Prepoznato je da su za mentorine osnovne prednosti mentorstva: praktični saveti, ohrabrenje i podrška, učenje iz iskustva drugih, povećanje društvenog, akademskog, profesionalnog ili ličnog samopouzdanja, osnaživanje za odlučivanje, razvijanje komunikacijskih veština, utvrđivanje ciljeva što daje osećaj usmerenosti za budućnost, kao i vrednost direktne „vršnjačke“ podrške. Koristi od mentorskog programa za mentorke uključuju poboljšanje komunikacije i ličnih veština, razvijanje liderskih i menadžerskih kvaliteta, povećanje samopouzdanja i motivacije, sticanje priznanja, ali i uspostavljanje dugoročnih odnosa. U analiziranim programima prepoznata je neophodnost poštovanja načela izbora, autonomije, solidarnosti, rasta, osnaživanja i razvijanje liderstva.

Plan realizacije programa

Nakon polaznog istraživanja o mentorskim programima za žene sa invaliditetom, prelazimo u fazu odabira mentorki zainteresovanih da svojim angažovanjem i iskustvom doprinesu razvoju i sprovođenju mentorstva za žene sa invaliditetom. Plan nam je da okupimo grupu žena koje imaju aktivističko, profesionalno ili lično iskustvo u unapređivanju položaja žena sa invaliditetom sa posebnim fokusom na:

  • sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom,
  • političku i društvenu participaciju žena sa invaliditetom,
  • obezbeđivanje dostupnog inkluzivnog obrazovanja,
  • ostvarivanje prava žena sa invaliditetom i sprečavanje rodno zasnovane diskriminacije.

Kreiranje metodologije mentorskog programa je u početnoj fazi, a suština programa je da ispuni participativan i otvoren pristup, odnosno, da mentorke aktivno kreiraju metodologiju, kroz zajedničko osmišljavanje i definisanje uloga i odgovornosti, oblasti i načina podrške, komunikacije sa mentorinama. Ovo je proces kroz koji sve učimo, razvijamo se, stvaramo i aktivno učestvujemo na pronalaženju odgovora za kontinuirano unapređivanje položaja žena sa invaliditetom u Srbiji.

Poziv za mentorke je zatvorenog tipa. Potencijalne mentorke se direktno pozivaju u odnosu na njihovo učešće i aktivizam na unapređivanju položaja i vidljivosti žena sa invaliditetom u Srbiji.